Vaalit 2017


Ja taas mennään! Olen ehdolla Helsingin kaupunginvaltuustoon Vasemmistoliiton listoilta ensi kevään kuntavaaleissa. Seuraa kampanjaani Facebookissa ja tutustu vaaliesitteeseeni Issuussa. 
Feminismiä, humanismia ja solidaarisuutta päätöksentekoon!

Tule mukaan! Tuuppaa privalla Facebookissa tai lähetä mailia: elina.vainikainen ät gmail.com.

Vaalikärkeni ovat laadukas koulutus ja kasvatus ja tasa-arvoinen Helsinki. Koulutus on erityisteemani näissä vaaleissa, tasa-arvo taas kattavampi lähestymiseni kaupunkipolitiikkaan.


 

 

 

Laadukas koulutus ja kasvatus kuuluvat kaikille


Koulutus on parhaita keinoja yhteiskunnallisen epätasa-arvon torjuntaan. Meillä on maailman paras peruskoulu, josta olemme ylpeitä. Pidetään se sellaisena eikä luoda lasten luokkayhteiskuntaa. 
 • Koulupaikka on saatava kodin läheltä. Koulujen on oltava laadukkaita niin keskustassa kuin lähiöissä: koulujen eriytymiskehitykseen ja koulushoppailuun on puututtava. Koulujen vetovoimaisuutta voidaan lisätä linjaluokin kuten musiikki- ja taidelinjoin. 
 • Kouluihin tarvitaan riittävästi aikuisia. Kouluyhteisö on muutakin kuin vain opettajat: myös koulupsykologit, kuraattorit, terveydenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat ovat tärkeä osa oppilaiden hyvinvointia. Oppilashuollon resurssit on mitoitettava aidon tarpeen mukaan. Lue lisää ajatuksistani oppilashuollosta.
 • Sukupuolisensitiivinen työote kaikille asteille: kohdataan jokainen lapsi ja nuori yksilönä, ei vain sukupuolensa tai muun viiteryhmänsä edustajana. 
 • Maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarvitaan erityistä tukea. Valmistavalla luokalla pitäisi saada viettää tarpeen mukaan pidempään kuin vuosi. Myös erityisopetusta tulee saada jo valmistavalla luokalla.
 • Positiivisen diskriminaation rahoitus on turvattava. Koulujen, joissa suuri osa oppilaista tulee perheistä, joissa joko tulo- tai koulutustaso on matala tai joissa on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita, tarvitaan erityisrahoitusta myös jatkossa. 
 • Koulujen digitalisaatiossa on mentävä pedagogiikka, ei tekniikka edellä. Digitaalisen opetuksen ja oppimateriaalien on oltava laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia, ja opettajien koulutukseen on satsattava. 

Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on säilytettävä Helsingissä jatkossakin.
 • Varhaiskasvatuksen on oltava maksutonta 3-5-vuotiaille. 
 • Myös päiväkotipaikka on saatava kodin läheltä: varhaiskasvatusta tarvitaan kattavasti eri puolilla kaupunkia. Kiinnitetään erityistä huomiota päiväkotipaikkojen riittävyyteen suhteessa kysyntään.
 • Tuodaan psykologit myös varhaiskasvatukseen.
 • Ryhmäkokoihin on kiinnitettävä huomiota sekä peruskoulussa että varhaiskasvatuksessa. Yhdellä varhaiskasvatuksen ammattilaisella voi olla vastuullaan korkeintaan seitsemän 3 vuotta täyttänyttä lasta tai 4 alle 3-vuotiasta lasta. 

Helsinki tarjoaa nuorilleen laadukkaan toisen asteen koulutuksen. On huolehdittava, että kaupungissa säilyvät monipuoliset koulutuspalvelut niin, ettei yksikään nuori jää ilman paikkaa toisella asteella.
 • Lähiopetuksesta ja pätevistä opettajista ei saa leikata. Koulutuksen vieminen työpaikoille ei saa tarkoittaa laadusta ja pedagogiikasta tinkimistä. 
 • Maksuttomat oppimateriaalit myös toiselle asteelle. 
 • Oppilashuollon palvelut on oltava saatavilla kaikille. 

Jokaisella on oikeus elinikäiseen oppimiseen. Vapaan sivistystyön resurssit on turvattava.

Tasa-arvoinen Helsinki


Helsingin on oltava hyvä kaikille asukkailleen riippumatta heidän asuinpaikastaan, iästään, varallisuudestaan, sukupuolestaan, etnisyydestään tai vammaisuudestaan. Jokaisesta on pidettävä huolta elämän alkuhetkistä loppumetreille. Eriarvoistumista on torjuttava yhteiskunnan kaikilla sektoreilla: politiikkaa ei voi tehdä vain hyvinvoivien ja äänekkäiden ehdoilla. Lue lisää ajatuksiani eriarvoistumisen torjumisesta.
 • Palvelut on saatava läheltä. Tämä ei koske vain sosiaali- ja terveyspalveluita, vaan myös kouluja ja päiväkoteja, nuorisotiloja, kirjastoja ja kulttuuri- sekä liikuntapalveluita. Palveluiden keskittämisen sijaan on pyrittävä kattavaan palveluiden verkkoon kaupungin kaikilla laidoilla. 
 • Keskeiset palvelut on tuotettava julkisin varoin, jolloin myös niitä koskeva päätöksenteko säilyy kansalaisilla. Palveluja ei tule yhtiöittää, jotta päätöksenteko säilyisi läpinäkyvänä ja demokraattisena.
 • Uusia asuinalueita rakennettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota palveluihin. Asumisen uusilla alueilla on oltava monipuolista: eri kokoisia asuntoja erilaisin omistusratkaisuin, niin kaupungin kuin kovan rahankin asuntoja.
 • Päätöksenteon on oltava aidosti osallistavaa. Kaupunkilaisia on kuultava heitä koskevissa asioissa ja mielipiteet on myös otettava huomioon. 
 • Asumisen kalleus vaikeuttaa monien helsinkiläisten elämää ja luo köyhyyttä. On rakennettava riittävästi kohtuuhintaista asumista (Vasemmisto on esittänyt kolmannesta kaikesta asuntotuotannosta) ja nostettava asuntotuotantotavoitetta reilusti. Asunto on perusoikeus. 
 • Päätöksien sukupuolivaikutuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
 • Jokaisella on oikeus liikkua kaupungissa. Huolehditaan julkisten tilojen esteettömyydestä, pidetään julkisen liikenteen lipunhinnat kurissa ja pyörätiet kunnossa. 
 • Ulotetaan solidaarisuus koko ihmiskuntaan ja torjutaan ilmastonmuutosta tekemällä Helsingistä hiilineutraali. 

Mistä rahat?


Itse asiassa moni tavoitteistani säästää pitkällä aikavälillä selvää rahaa. Satsaamalla oppilashuollon ennaltaehkäiseviin palveluihin ja erityiseen tukeen voidaan estää ongelmien kasvaminen suuriksi ja vaikeasti hoidettaviksi. Hyvinvoiva kunta on myös taloudellisesti terve.

Kuitenkin olen valmis tarvittaessa kuntaveroprosentin maltilliseen nostoon. Tämä on myös Helsingin Vasemmiston yleinen linjaus. Tosin tuoreimpien laskelmien mukaan Helsingin talous on paljon paremmassa kunnossa kuin on oletettu, ja esimerkiksi verotuloja on kertynyt ennakoitua paremmin.

Ei kommentteja: